Schrijf je nu in en maak gebruik van de heropeningsactie!

Algemene
Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Ichi Geki Academy Holland en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Ichi Geki Academy Holland (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Ichi Geki
Academy Holland-pas

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in de sportschool. Het proeflidmaatschap vangt aan, nadat Ichi Geki Academy Holland het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
2. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 24,95.
3. Voor de eerste training bij Ichi Geki Academy Hollandontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Ichi Geki Academy Holland-pas. De kosten voor deze pas bedragen 5,00 euro. Uitsluitend op vertoon van een geldige Ichi Geki Academy Holland-pas krijgt een deelnemer toegang tot Ichi Geki Academy Holland.
4. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Ichi GekiAcademy Holland-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Ichi Geki Academy Holland-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van 5,00 euro worden verkregen.
7. Een pashouder die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Ichi Geki Academy Holland is opnieuw administratiekosten verschuldigd.
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Ichi Geki Academy Holland zal altijd op de 1e van de maand ingaan en de contractduur is afhankelijk van het gekozen abonnement. Na deze contractperiode is het abonnement maandelijks opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso of contante betaling voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Indien het abonnementsgeld contant wordt betaald, dient dit 3 maanden van tevoren betaald te worden.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uithandengegeven aan een incassobureau. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De Ichi Geki Academy Holland-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Ichi Geki Academy Holland worden geweigerd. Ichi Geki Academy Holland is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Ichi Geki Academy Holland behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.
7. Onderbreking van het contract, i.v.m. afwezigheid door vakantie bijvoorbeeld, is niet mogelijk. Tijdens deze periode loopt het contract door en dient het abonnementsgeld betaald te worden.
Artikel 4: Trainingstijden
1. Ichi Geki Academy Holland behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Ichi Geki Academy Holland, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Ichi Geki Academy Holland gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement. De contractduur is afhankelijk van het gekozen abonnement.
3. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Ichi Geki Academy Holland.
4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement afloopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
Artikel 6: BeEindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Ichi Geki Academy Holland.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.
4. Ichi Geki Academy Holland behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Ichi Geki Academy Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Ichi Geki Academy Holland, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Ichi Geki Academy Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Ichi Geki Academy Hollandvrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
6. In geval van schade aan eigendom(men) van Ichi GekiAcademy Holland, zullen alle kosten hiervoor verhaald worden op de deelnemer.
Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Ichi Geki Academy Holland -vestiging en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de IchiGeki Academy Holland -vestiging staan op de website van Ichi Geki Academy Holland en zijn bij de receptie van de IchiGeki Academy Holland -vestiging op te vragen.
Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Ichi Geki Academy Holland verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Ichi Geki Academy Holland zijn opgenomen. Ichi Geki Academy Holland en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
4. Ichi Geki Academy Holland kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Ichi Geki Academy Holland door middel van een schriftelijke kennisgeving.
5. Ichi Geki is gemachtigd om foto’s/video materiaal op te nemen en te plaatsen op media zoals Facebook en de website. Indien de deelnemer dit niet wenst, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Ichi Geki Academy Holland door middel van een schriftelijke kennisgeving.
Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ichi Geki Academy Holland aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Ichi GekiAcademy Holland, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ichi Geki Academy Holland-vestiging is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Ichi Geki Academy Hollandte accepteren.